Πρόσκληση σύγκλησης της 16ης/18-05-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 1/2021 μελέτης με τίτλο: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 7

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού περιβαλλοντικής αναβάθμισης κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5 Βουργαρελίου – Υποέργο 1 της Πράξης: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 9

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων – Υποέργο 2 της Πράξης: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 11

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ  Κάτω Αθαμανίου, Καψάλων και Τετρακώμου  Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2020)»

Θέμα 12

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτηρίου Διστράτου Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 13

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Ωρίμανση έργων και δράσεων αναπτυξιακών υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 14

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων

Θέμα 15

Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2021 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες)

Θέμα 16

Περί συγκρότησης επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Θέμα 17

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

Θέμα 18

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου»