Πρόσκληση σύγκλησης της 15ης/11-05-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021

Θέμα 2

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βουργαρελίου»

Θέμα 6

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 7

Περί λήψης απόφασης σχετικά με την από 06-05-2021 γνωμοδότηση δικηγόρου

Θέμα 8

Περί κατασχετηρίου Θεόδωρου Πλεύρη του Σωτηρίου