Πρόσκληση σύγκλησης 7ης/11-05-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 11η  του μηνός Μαϊου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.30 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 και  Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/Φ.1814/29.04.2021. Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2021μελέτηςμε τίτλο:«Καθαρισμοί Δεξαμενών Δ.Ε. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 2.500,00 €

2.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.μελέτης 9/2021 μετίτλο: «Καθαρισμοί Δεξαμενών Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 2.500,00€

3.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 13/2021 μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτηρίου Διστράτου Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 20.159,71€ για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων του Δήμου κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2021 – Α’ Κατανομή

6.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 47.828,15€ για κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19

7.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1oυ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Περιτοίχιση Νεκροταφείου Αβαρίτσας Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Διστράτου – ΣΑΤΑ»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών οικισμών Τ.Κ. Γραικικού»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Καψάλων και Τ.Κ. Θεοδωριάνων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου οικισμού Τερπνών και συντήρηση νεκροταφείων στην Τ.Κ. Καψάλων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Καψάλων»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15.

ΘΕΜΑ

Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου

16.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης δημοτικού χώρου για εργοταξιακή χρήση  στην περιοχή Φράστα της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,  στην Τεχνική Εταιρεία ΤΕΔΡΑ  για το έργο: «Κατασκευή Νέας Γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων(2ης επαρχιακής οδού)»

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 117/12-01-2021)

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Απόφαση Δημάρχου 192/18-01-2021)

20.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων (Απόφαση Δημάρχου 287/25-01-2021)

21.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων βροχοπτώσεων (Απόφαση Δημάρχου 506/11-02-2021)

22.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων χιονοπτώσεων και παγετού (Απόφαση Δημάρχου 571/15-02-2021)

23.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την εργασία κοπής δέντρων λόγω έκτακτης ανάγκης (Απόφαση Δημάρχου 585/16-02-2021)

24.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από καταπτώσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Απόφαση Δημάρχου 587/16-02-2021)

25.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου και έγκρισης δαπανών για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργου λόγω έκτακτης ανάγκης

26.

ΘΕΜΑ

Αναμόρφωση - τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 

27.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017»

28.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης (από το Υπουργείο υποδομών και Μεταφορών) ποσού 255.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου: «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

29.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ‘ αριθμ. 15/2021 μελέτης με τίτλο: «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

30.

ΘΕΜΑ

Μεταφορά της ημερομηνίας λήξης των δόσεων των ενεργών διακανονισμών, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης τον 1ο,2ο, 3ο και 4ο μήνα του 2021, μετά την ημερομ. λήξης της τελευταίας δόσης του διακανονισμού, σύμφωνα με το Ν. 4682/2020 & 4738/2020

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

  • Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την 11η του μηνός  Μαϊου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.30 μ.μ. Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

  • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ