Πρόσκληση σύγκλησης 6ης/16-03-2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:30πμ έως 12:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή στέγης δηµοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 4

Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Θέμα 7

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Α.Σ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 8

Περί λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025 (σύμφωνα με το με ΑΠ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9./74/οικ. 2775/3-3-2021 έγγραφο ΥΠΕΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος