Πρόσκληση σύγκλησης 5ης/02-03-2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη «δια περιφοράς» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 2η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:30πμ έως 12:30μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί παράτασης της αναπλήρωσης του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού) στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας                  

Θέμα 2

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων για το έτος 2021 (συνοπτικοί διαγωνισμοί)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος