Πρόσκληση σύγκλησης 3ης/16-02-2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου ΚεντρικώνΤζουμέρκων έτους 2021, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος