Πρόσκληση σύγκλησης 3ης/16-02-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 16η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 13.00 μ.μ. και ώρα λήξης 14.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021.

 Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος της  μη κερδοσκοπικής Αναπτυξιακής Εταιρίας «ΚοινΣεπ Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

2. 

ΘΕΜΑ

Περί μείωσης ενοικίων (για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020), λόγω της πανδημίας covid-19,επί μισθωμένων Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  

3.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης στο e-ΠΔΕ

4.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτο στην Τ.Κ.Αθαμανίου»  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ.Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Περιτοίχισης Νεκροταφείου Αβαρίτσας Τ.Κ. Παλαιοκατούνου», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ.Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος του ΟΤΕ για εκμίσθωση χώρου στον οικισμό Ταμπούρια, με κωδική ονομασία «ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΕΡΤ_ΑΔ_0050108(ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ 4311)»

9.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος του ΟΤΕ για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια των έργων «Παλαιοκάτουνο Άρτας», «Πέρα Νεβρόπολη Άρτας» και «Σκιαδάδες Άρτας»

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ουΑΠΕ  του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού προς Καταρράκτες Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ουΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτο στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ουΑΠΕτου έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ.Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13.

ΘΕΜΑ

Περί αντικατάστασης μέλους σχολικής επιτροπής της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15.

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ.Κυψέλης»

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνειως εξής:

·         Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.

Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail: angiekmal@yahoo.gr)ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, την16η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 13.00 μ.μ. και ώρα λήξης 14.00 μ.μ. Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

·         Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ