Πρόσκληση σύγκλησης 2ης/12-02-2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:30πμ έως 10:30πμ, «με τηλεδιάσκεψη», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15-01-2021 (ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021) ΚΥΑ, ως εξής:

 

Θέμα 1

Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος