Πρόσκληση σύγκλησης 16ης/30-11-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε  σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 13.00 μ.μ. και ώρα λήξης 14.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α. και 60249/22.9.202

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.      

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

2.      

ΘΕΜΑ

Περί διαγραφής προσαυξήσεων επί των τελών ύδρευσης, πριν την 30-06-2011 βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006

3.      

ΘΕΜΑ

Χαρακτηρισμός οδού εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μελισσουργών, ως Δημοτικής

4.      

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.      

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Γκοφρίτο στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

6.      

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσηςτου έργου «Περιτοίχιση Νεκροταφείου Αβαρίτσας Τ.Κ.Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.      

ΘΕΜΑ

Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσηςτου έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Μεσούντας»

8.      

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της Κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου»

9.      

ΘΕΜΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτιωτικά έργα υποδομής στηνΤ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.  

ΘΕΜΑ

Περί επανακαθορισμού τιμών ακινήτων στην Τ.Κ.Αγνάντων, από την Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων

11.  

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής ΥγείαςΝ. Άρτας»

12.  

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού μελών της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 για τον καθορισμό του τιμήματος για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Καταρράκτη

13.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 55/2020 με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

14.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 56/2020 μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

15.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2020

16.  

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ»

17.  

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση Βατότητας Οδού Μεγάλη Βρύση – Αγία Κυριακή της Τ.Κ. Αθαμανίου (Σύνδεση με Ε.Ο.)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

18.  

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησηςτου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από το Υπουργείο Εσωτερικών,ποσού 45.084,02€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκώνπου προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 (ΑΠ 79903/20-11-2020 – ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ)

19.  

ΘΕΜΑ

Περί ανάγκης επαναλειτουργίας του Νηπιαγωγείου Μεσούντας

20.  

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης βεβαίωσης καταγωγής του Κοτελίδα Νικόλαου του Ευαγγέλου

21.  

ΘΕΜΑ

Περί διαμαρτυρίας προς το ΚΤΕΛ Άρτας για κατάργηση δρομολογίων

22.  

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού συντελεστών τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021

23.  

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού τέλους ύδρευσης για το έτος 2021