Πρόσκληση σύγκλησης 15ης/30-11-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε  σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια περιφοράς», την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης 13.00 μ.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α. και 60249/22.9.202

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.      

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους 2019