Πρόσκληση σύγκλησης 29ης/30-11-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ – 12:00μ, δια περιφοράς, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση τα υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 56/2020 μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 57/2020 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 58/2020 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ»

Θέμα 5

Περί αποδοχής έκτακτης επιχορήγησης ποσού  45.084,02€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (ΑΠ 79903/20-11-2020 – ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ)

Θέμα 6

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 7

Περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 8

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6073 με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»

Θέμα 9

Εισήγηση περί καθορισμού συντελεστών τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021

Θέμα 10

Εισήγηση περί καθορισμού τέλους ύδρευσης για το έτος 2021