Ένταξη έργου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Εγκρίθηκε στις 21/10/2020 από το Πράσινο Ταμείο το αίτημα χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» συνολικού προϋπολογισμού 229.128,55€ (από τον οποίο έως το ποσό των 165.556,00€ θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο) που υποβλήθηκε από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7035/02.12.2020 «A΄ Πρόσκλησης – Δεκέμβριος 2019» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, ΑΠ 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

Το σύνολο των παρεμβάσεων αφορούν στην ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου χώρου με ιδιαίτερη μέριμνα στην αποκατάσταση της ισότιμης συμμετοχής και χρήσης των εγκαταστάσεων από εμποδιζόμενα άτομα.