Πρόσκληση σύγκλησης 25ης/30-10-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί έγκρισης απολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2019

Θέμα 2

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας:«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: « Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 4

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου:«Επισκευή στέγης δηµοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων»

Θέμα 5

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου:«Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου»

Θέμα 6

Περί έγκρισης πρακτικού της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων

Θέμα 7

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «∆ιαμόρφωση χώρων νέων παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»