Πρόσκληση σύγκλησης 13ης/30-10-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα γίνει «δια ζώσης - κεκλεισμένων των θυρών», την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς καιτις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α. και 60249/22.9.2020.

Ακολουθεί ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020                 

2

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Απολογισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2019

3

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν. Άρτας) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων»)

4

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ένταξης της πράξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

5

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6

ΘΕΜΑ

Περί αιτήματος κατοίκων οικισμού Σγάρας  για απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων

7

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση βατότητας από οικισμό Αγίου Μηνά προς οικισμό Ζάλης Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  έργωντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισηςμελέτης 48/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Αθαμανίου» τουΔήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   

10

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισηςμελέτης 49/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από θέση Ομαλή Βουργαρελίου έως Οροπέδιο Βουργαρελίου (θέση Λυκενάκι) Τ.Κ. Βουργαρελίου τουΔήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»   

11

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας:«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

12

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης 50/2020 του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από Κάτω Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων» τουΔήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   

13

ΘΕΜΑ

«Περί χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος, στην εταιρεία εμφιάλωσης νερού “NΕΡΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” στην Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

14

ΘΕΜΑ

Περί εκταμίευσης πάγιας προκαταβολής από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

15

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ένταξης της του έργου: "Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιριακής εγκατάστασης και αύλειου χώρου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Βουργαρελίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων" στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.  

16

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης21/2020με τίτλο: "Επισκευή στέγης δηµοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων"

17

ΘΕΜΑ

“Μείωση Ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων Δημοτικών Κτηρίωντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού covid-19”

18

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης μελέτης51/2020με τίτλο: «Βελτίωση υδρομάστευσης στην θέση “Κεφαλόβρυσο”  Τ.Κ. Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

19

ΘΕΜΑ

Περί αντικατάστασης μέλους Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας