Πρόσκληση σύγκλησης 24ης/23-10-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ, κεκλεισμένων των θυρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και βάση της υπ’ αριθ. 33282/29.05.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής:

 

Θέμα 1

Εισήγηση απολογισμού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2019

Θέμα 2

Αναμόρφωση – τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 3

Περί έγκρισης του πρακτικού 2 του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς οικισμό «Καρούλες»

Θέμα 5

Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 6

Περί κατασχετηρίου Θεόδωρου Πλεύρη του Σωτηρίου

Θέμα 7

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την μίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Ανεμορράχης (δημοτικός ξενώνας) ΤΚ Ανεμορράχη

Θέμα 8

Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης για την μίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Βλάγκαδα (αποθήκη) ΤΚ Καταρράκτη

Θέμα 9

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτιωτικά έργα Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» 

Θέμα 10

Περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την πληρωμή δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο