Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Με την με αριθμ. πρωτ. 9356/30-09-2014 Απόφαση Δημάρχου, ορίζονται οι τέσσερις αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  η  θητεία  των οποίων  σύµφωνα  µε  την  παρ.16  του  άρθρου  282  του  Ν.3852/2010  ορίζεται εντός  της  τρέχουσας  δηµοτικής  περιόδου  και  µέχρι  επόµενης  αποφάσεως Δηµάρχου και µεταβιβάζονται  σε  αυτούς  συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Συγκεκριμένα:

1.  Ορίζει  Αντιδήµαρχο  τον  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο  της  πλειοψηφίας  κ.  Σιµόπουλο Νικόλαο του Ελευθερίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :   
α.  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

 • ∆ιαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
 • Γραφείο κίνησης-Συντήρηση Οχηµάτων για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αθαµανίας και Θεοδωριάνων
 • ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων

β.  Κατά  τόπο  στη  δηµοτική  ενότητα  Αθαµανίας  και  Θεοδωριάνων  τις  εξής αρµοδιότητες:  

 • Υπογραφή  µε  εξουσιοδότηση  του  δηµάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων
 • Μέριµνα για καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις δηµοτικές ενότητες
 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στις δηµοτικές ενότητες
 • Τη  συνεργασία  µε  τους  προέδρους  των  τοπικών  κοινοτήτων  για  την  επίλυση των προβληµάτων τους


2. Ορίζει Αντιδήµαρχο την ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κα. Καραγιάννη Ευαγγελή του Γεωργίου και της µεταβιβάζει  
α.  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

 • ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
 • Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισµού-Νεολαίας
 • Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τις δηµοτικές ενότητες Αθαµανίας και Θεοδωριάνων  
 • Ύδρευση- αποχέτευση για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αθαµανίας και Θεοδωριάνων
 • Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάµων (η τέλεσή τους θα γίνεται από το ∆ήµαρχο)

β.  Κατά  τόπο  στις  δηµοτικές  ενότητες  Αθαµανίας  και  Θεοδωριάνων  τις  εξής αρµοδιότητες :  

 • Υπογραφή  µε  εξουσιοδότηση  του  δηµάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων
 • Μέριµνα για καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις δηµοτικές ενότητες
 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στις δηµοτικές ενότητες
 • Τη  συνεργασία  µε  τους  προέδρους  των  τοπικών  κοινοτήτων  για  την  επίλυση των προβληµάτων τους

3.  Ορίζει  Αντιδήµαρχο  τον  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο  της  πλειοψηφίας  κ.  Χαχούλη Φώτιο  του  Πέτρου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:   
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: •  ∆ιαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

 • Ύδρευση- αποχέτευση για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών
 • Εποπτεία Πρωτοβάθµιας - ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
 • ∆ηµοτική περιουσία
 • Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάµων (η τέλεσή τους θα γίνεται από το ∆ήµαρχο)
 • Ευθύνη  καλής  Λειτουργίας  ∆ηµοτικών  Υπηρεσιών  –  Προσωπικού  που  είναι εγκατεστηµένες στις δηµοτικές ενότητες  Αγνάντων και Μελισσουργών

β.  Κατά  τόπο  στις  δηµοτικές  ενότητες  Αγνάντων  και  Μελισσουργών  τις  εξής αρµοδιότητες:  

 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στις δηµοτικές ενότητες
 • Υπογραφή  µε  εξουσιοδότηση  του  δηµάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων
 • Μέριµνα για καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις δηµοτικές ενότητες
 • Τη  συνεργασία  µε  τους  προέδρους  των  τοπικών  κοινοτήτων  για  την  επίλυση των προβληµάτων τους

4.  Ορίζει  Αντιδήµαρχο  τον  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο  της  πλειοψηφίας  κ.  Καρύδη Βασίλειο του  Κωνσταντίνου και του µεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

 • ∆ιαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
 • Καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισµού  για  τις  δηµοτικές  ενότητες  Αγνάντων  και Μελισσουργών
 • Εποπτεία  Πολιτικής  προστασίας  για  τις  δηµοτικές  ενότητες  Αγνάντων  και Μελισσουργών
 • Γραφείο  κίνησης-Συντήρηση  Οχηµάτων  για  τις  δηµοτικές  ενότητες  Αγνάντων και Μελισσουργών
 • Γεωργικών- Κτηνοτροφικών θεµάτων

β.  Κατά  τόπο  στις  δηµοτικές  ενότητες  Αγνάντων  και  Μελισσουργών  τις  εξής αρµοδιότητες :  

 • Υπογραφή  µε  εξουσιοδότηση  του  δηµάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων
 • Μέριµνα για καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις δηµοτικές ενότητες
 • Ευθύνη  καλής  Λειτουργίας  ∆ηµοτικών  Υπηρεσιών  –  Προσωπικού  που  είναι εγκατεστηµένες στις δηµοτικές ενότητες
 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στις δηµοτικές ενότητες
 • Τη  συνεργασία  µε  τους  προέδρους  των  τοπικών  κοινοτήτων  για  την  επίλυση των προβληµάτων τους

Β.   Ο  ∆ήµαρχος δεν  µεταβιβάζει  τις  αρµοδιότητες: Προϋπολογισµός  – Απολογισµός-  Ισολογισµός-  ∆ιαχείριση  εσόδων-δαπανών,  Προµήθειες,  Ταµειακή Υπηρεσία, Μισθοδοσία για όλες τις δηµοτικές ενότητες, και Πολιτικής Προστασίας για τις δηµοτικές ενότητες Αθαµανίας και Θεοδωριάνων.


Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του  προεδρείου  του  δηµοτικού  συµβουλίου.  Η  ανάκληση  αντιδηµάρχου  γίνεται οποιαδήποτε χρονική στιγµή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.


∆. Από τους παραπάνω Αντιδηµάρχους ο κ. Χαχούλης Φώτιος  του  Πέτρου και ο κ.    Καρύδης  Βασίλειος  του  Κωνσταντίνου  ορίζονται  άµισθοι  ενώ  οι  λοιποί  ως έµµισθοι.  Τις  κατά  τόπον αρµοδιότητες  των  Αντιδηµάρχων  όταν  απουσιάζουν  ή κωλύονται  του  κ.  Νικολάου  Σιµόπουλου  του  Ελευθερίου  θα  ασκεί  η  κα. Καραγιάννη  Ευαγγελή  του  Γεωργίου    και  αντιστρόφως,  και  όταν  απουσιάζει  ή κωλύεται  ο  Αντιδήµαρχος  κ. Χαχούλης  Φώτιος    του    Πέτρου  θα  ασκεί    ο Αντιδήµαρχος κ. Καρύδης Βασίλειος  του   Κωνσταντίνου  και αντίστροφα.


Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.  Χαχούλης Φώτιος  του  Πέτρου , που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο Σιµόπουλο του Ελευθερίου.