Δηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων κατ’ εφαρμογή:
1. Της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
2. Της Απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ
4841/29-12-2017 τ.Β’)
προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής
οδού από Καταφύγιο Θεοδωριάνων έως Κάτω Κωστηλάτα Θεοδωριάνων», προϋπολογισμού
2.010.000,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών - Πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης (Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 7842/12-01-2021 - ΑΔΑ: 9Π4Ω46ΜΤΛ6-ΔΦΠ της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών).
Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr,
θα γίνει την Πέμπτη 26/01/2023 και ώρα 10:00πμ, στο Βουργαρέλι Άρτας, για την επιλογή μελών
επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου.
Το παρόν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(www.ggde.gr) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, άρθρο 221 παρ. 10 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
(www.dhmosktzoumerkwn.gr).