Χρηματοδότηση ύψους 3.548.000,00€ για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 3.548.000,00€ εγκρίθηκε για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών αγροτικών οδών που εξυπηρετούν

γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Με την υπ’ αριθμ. 4143/29-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΘ04653ΠΓ-5ΦΕ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου Δημητρίου Παπαγιανίδη, εγκρίθηκε η ένταξη (οριστική ένταξη) δώδεκα έργων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας, στη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα έργα που εντάχθηκαν είναι:

 1. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στη θέση "Γωνιά - Κριτσούνη" ΤΚ Κάτω Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 182.000,00€
 2. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Αμπέλια -Θεοδωρέικα" ΤΚ Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 225.000,00€
 3. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Διάσελλο - Φλούδα" ΤΚ Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 270.000,00€
 4. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Παλαιοκάτουνο - Βάρκα" ΤΚ Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 488.000,00€
 5. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Καπρούτσου - Προφήτης Ηλίας" ΤΚ Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 172.000,00€
 6. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού ''Πέρα Νευρόπολις - Νευρόπολις'' ΤΚ Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 390.000,00€
 7. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στη θέση "Μικροσπηλιά -Κάμπος" ΤΚ Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 165.000,00€
 8. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Αγιά Σωτήρα - Ποταμιά" ΤΚ Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 440.000,00€
 9. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Ποταμιάς" ΤΚ Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 320.000,00€
 10. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού "Κυψέλη-Ρουπακιά" ΤΚ Κυψέλης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 455.000,00€
 11. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στη θέση "Ξηρού - Kοντοδήμα" ΤΚ Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 195.000,00€
 12. «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού τμήματος "Πτέρη - Ανεμορράχη" ΤΚ Κεντρικού Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 246.000,00€

Η ένταξη των ανωτέρω έργων στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την περιοχή μας και ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο.

Επιπλέον, ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη, τους Διευθυντές του ΠΑΑ και του ΥΠΑΑΤ και τους συνεργάτες τους, που αξιολόγησαν έγκαιρα και θετικά τα αιτήματα του Δήμου μας στην συγκεκριμένη χρηματοδοτική πρόσκληση.

**Τα έργα έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και ξεκινά η διαδικασία της δημοπράτησής τους**