Πρόσκληση σύγκλησης 32ης/28-09-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί αποδοχής ένταξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Θέμα 2

Περί αποδοχής ένταξη της Πράξης  «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021  (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

Θέμα 3

Περί αποδοχής επιχορήγησης ποσού 60.000,00€ από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Θέμα 4

Περί ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Θέμα 5

Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση δικτύου  ύδρευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  για την  αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση λειψυδρίας τους θερινούς μήνες»

Θέμα 6

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον ΚΑ 00-6463.002 με τίτλο: «Διάφορες δαπάνες (κτηματολογίου)»

Θέμα 7

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

Θέμα 8

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την υπόθεση αγωγής του Γεωργίου Νικολάου Κωσταβασίλη κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 9

Περί ανάθεσης παροχής νομικών υπηρεσιών για θέματα μισθωτικών συμβάσεων

Θέμα 10

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την έγκριση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 11

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών

Θέμα 12

Περί παράτασης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη: «Βελτιωτικά έργα Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Νομού Άρτας»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος