ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(2μηνη)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(2μηνη)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
  4.  Την υπ΄αριθμ.186/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2022 (διάρκειας σύμβασης δύο μηνών)».
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

 

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών),  ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα:

 

Ειδικότητες

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

 

Οδηγών ΔΕ29

 

 

2 μήνες

 

1

         

          Λόγω εκτάκτων αυξημένων αναγκών το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων είναι απαραίτητη η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ 29 Οδηγών. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκή προσωπικό της παραπάνω ειδικότητας και προκαλούνται αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας από την εξαιρετικά αυξημένη τουριστική κίνηση αυτή την εποχή στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

          .

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

 

3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας

 

4) Oµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Ή

 οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης    κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής

Ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

 5)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  από 15/09/2022 έως 21/09/2022. (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ