ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 μήνες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                                                         Βουργαρέλι    03/05/2022

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.:  1536

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215

FΑΧ: 2685022322

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 μήνες)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

           Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206  του Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
  4. Την υπ΄αριθμ.: 90/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας (άρθρο 107 Ν.4483/17) έτους 2022 (διάρκειας σύμβασης δύο μήνες).
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , τριών ατόμων και συγκεκριμένα:

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

 

 

 

 

 

 

Εργατών/τριών προσωπικό καθαριότητας

 

 

2 μήνες

 

3

         

  • Λόγω εκτάκτων αυξημένων αναγκών στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων είναι απαραίτητη η πρόσληψη τριών ατόμων  με ειδικότητα εργατών/τριών καθαριότητας  για την αποκομιδή απορριμμάτων ως πλήρωμα απορριμματοφόρoυ, διότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει επαρκές  προσωπικό αυτών των ειδικοτήτων. Τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο διαπιστώνονται αυξημένες ανάγκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας οι οποίες προκαλούνται από την εξαιρετικά αυξημένη τουριστική κίνηση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και ο πληθυσμός που κατοικεί τριπλασιάζεται.
  • Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου γίνεται με τη λειτουργία δύο απορριμματοφόρων (ένα στη ΔΕ Αγνάντων και ένα στην ΔΕ Αθαμανίας) με μόνιμο προσωπικό 6 άτομα (2 οδηγοί και 4 εργάτες καθαριότητας – ένας οδηγός και δύο εργάτες ανά Δημοτική Ενότητα) και υπάρχει ανάγκη κάλυψης των αδειών του μόνιμου προσωπικού.
  • Απαιτείται να μπει σε λειτουργία και τρίτο απορριμματοφόρο για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών.
  • Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η πανδημία του COVID-19 και είναι αυξημένες οι ανάγκες για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης του COVID-19.

 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα  τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

             

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τμήμα προσωπικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την Τρίτη 10 Μαϊου 2022.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

 

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ