Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 11ης Ιανουαρίου 2021, σε περιοχές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./21827/A325/31.12.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 11ης Ιανουαρίου 2021, σε περιοχές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου 
με ΑΔΑ: ΩΧΩ6465ΧΘΞ-5ΙΗ και δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ.  87/B/17.01.2022 και προς ενημέρωσή σας.