Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης Β' Εξαμήνου 2021

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχουν βεβαιωθεί οι λογαριασμού ύδρευσης Β' Εξαμήνου 2021, έχουν διαβιβασθεί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 30η Απριλίου 2022.