ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Βουργαρέλι   25.08.2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                                  Αριθ. Πρωτ.: 4266

Ταχ.Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215, 2685360216

FΑΧ: 2685022322

 

                                                                          

    

 

 

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση επιτροπής για την έκδοση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 

            Σήμερα ημέρα Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 συνεδρίασε η επιτροπή για την έκδοση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, που αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους: Πρόεδρος Λαμπράκης Κωνσταντίνος, μέλη Ψυχογιού Δέσποινα και Φακίτσας Δημήτριος.

 Η επιτροπή αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων συνέταξε τον συνημμένο πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

           

 

                                                                                        Η Επιτροπή   

       

                                                                                Λαμπράκης Κωνσταντίνος

                                                                                Ψυχογιού Δέσποινα

                                                                                Φακίτσας Δημήτριος

    

 

                                                                   

Α