Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/Β ́/19-5-2021 η κοινή υπουργική απόφαση 14177/14-5-2021, με θέμα: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μονίμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης( ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ, ειδικά για την πρώτη φάση του έργου, είναι δυνατή από 20 Μαΐου 2021 έως 15 Ιουνίου 2021. Μετά την πρώτη φάση αιτήσεων (20/05/2021- 15/06/2021), οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο έργο δύνανται να υποβάλλονται εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου του έτους.
• Α’ τετράμηνο: 01/02-15/02
• Β’ τετράμηνο: 01/06-15/06
• Γ’ τετράμηνο: 01/10-15/10
Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ(ΦΕΚ2066/Β ́).
Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο, μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε μέσω των ΚΕΠ. Στο ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο, ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα του έργου, μέσω των θυρίδων(https://thyrides-kep.services.gov.gr/) με κωδικούς δημόσιας διοίκησης, επιλέγοντας:«Αίτηση Τηλεοπτικής Κάλυψης για Λευκές Περιοχές» από τον κατάλογο των προτύπων. Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εκτυπώνει την πλήρη αίτηση μετα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική υποβολή της. Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται από τα ΚΕΠ των Δήμων, στους οποίους υπάγονται οι κάτοικοι Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) ή από ΚΕΠ του πλησιέστερου Δήμου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΚΕΠ στον Δήμο από τον οποίο προέρχεται η αίτηση.