Δηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων κατ’ εφαρμογή:

  1. Της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  2. Της Απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’)

προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες», προϋπολογισμού 130.000,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΣ.

Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, θα γίνει την Παρασκευή, 12/03/2021 και ώρα 10:30πμ, στο Βουργαρέλι Άρτας, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Το παρόν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 221 παρ. 10 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (www.dhmosktzoumerkwn.gr).

 

Ο Προϊστάμενος

                                                                                                                                                                 

Ιωάννης Μαυρίκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ