Πιστώθηκαν 1.200.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης από πλημμύρες στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων

Α π ο φ α σ ί στηκε 

 

1. Τη δέσμευση πίστωσης ποσού Ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.σ ε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’ αρ. 1IB), για

την χρηματοδότηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017». που θα δημοπρατηθεί, ανατεθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί, από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

2. Η μεταβίβαση της ανωτέρω πίστωσης στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή, η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα θα οριστεί από τον ίδιο το Δήμο Τζουμέρκων.

 

4. Η δημοπράτηση των απαιτούμενων έργων θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

5. Η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του συμφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει από το διαγωνισμό, με αντίστοιχη προσαρμογή του Φ.Π.Α. των απροβλέπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύμβασης.

 

6. Αντίγραφο της Σύμβασης με ευθύνη της Προϊσταμένης Αρχής να διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας ΔΑΕΕ/ΓΔΥΚΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

7. Στο πιο προσβάσιμο και εμφανές σημείο του έργου, να τοποθετηθεί πινακίδα με μέριμνα της Αναθέτουσας και της Προϊσταμένης αρχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές πινακίδων συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ε.Ε., στην οποία θα αναγράφεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από:

 

• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

• Γενική Γραμματεία Υποδομών

• Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών

• ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων).

με το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€),συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

 

8. Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. δια της Διευθύνσεως Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), διατηρεί το δικαίωμα να εποπτεύει την αντιστοίχιση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της προόδου του έργου και με επί τόπου επιθεωρήσεις, εφόσον απαιτείται.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ