Αποφάσεις της 10ης/02-06-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θέμα 1

ΑΑ 74

Εισήγηση αναμόρφωσης - τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 2

ΑΑ 75

Περί αιτήματος παραχώρησης τμήματος πλατείας Αγίων Αναργύρων, οικισμού Παλαιοκατούνου ΤΚ Παλαιοκατούνου

Θέμα 3

ΑΑ 76

Περί αιτήματος παραχώρησης τμήματος πλατείας στον οικισμό Μεσούντας ΤΚ Μεσούντας

Θέμα 4

ΑΑ 77

Περί αιτήματος παραχώρησης τμήματος της κεντρικής  πλατείας Αγνάντων, στον οικισμό Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων

Θέμα 5

ΑΑ 78

Περί αιτήματος παραχώρησης τμήματος της  πλατείας Τερπνών, στον οικισμό Τερπνών ΤΚ Καψάλων

Θέμα 6

ΑΑ 79

Εισήγηση περί τροποποίησης της κανονιστικής απόφασης επιβολής τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας

Θέμα 7

ΑΑ 80

Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-Αστική Αναζωογόνηση 2019-2020

Θέμα 8

ΑΑ 81

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 9

ΑΑ 82

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς, περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά, εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 10

ΑΑ 83

Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων»

Θέμα 11

ΑΑ 84

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προστίμου νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής επί του δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων

Θέμα 12

ΑΑ 85

Περί ορισμού υπαλλήλου ως υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Θέμα 13

ΑΑ 86

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση των τριμηνιαίων εκθέσεων υλοποίησης του προϋπολογισμού

Θέμα 14

ΑΑ 87

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας:  «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου και χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 15

ΑΑ 88

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου και χωρητικότητας 12m3»

Θέμα 16

ΑΑ 89

Περί νομιμοποίησης δημοτικού κτηρίου Ράμιας ΤΚ Ράμιας