Αποφάσεις της 23ης/13-12-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

178/2019

Έγκριση των πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

179/2019

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2009 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012

180/2019

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

181/2019

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019

182/2019

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την προμήθεια του λευκώματος της Α.Ε.Μ. (Αθλητικής  Ένωσης Μελισσουργιωτών) «Μέλισσα»

183/2019

Περί ακύρωσης των αποφάσεων 160/2019 και 177/2019 της Οικονομικής Επιτροπής

184/2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αλλαγή όρων σύμβασης μίσθωσης, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (στην κεντρική πλατεία Αγνάντων) της κας Παπαθανάση Ευανθίας

185/2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της υπεκμίσθωσης καταστήματος στην Τ.Κ. Αγνάντων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

186/2019

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης λόγω κατολίσθησης με πτώση βράχων και διακοπής κυκλοφορίας προς το Τουριστικό Περίπτερο Καταρράκτη ΤΚ Καταρράκτη (Απόφαση Δημάρχου 6599/28-11-2019)

 

Προ ημερήσιας διάταξης

187/2019

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 6913/13-12-2019)