Αποφάσεις της 21ης/26-11-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ

Θέμα 1

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020