Αποφάσεις 6ης/29-04-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α/Α

ΑΠΟΦ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

88

Περί μη υπολογισμού προσαυξήσεων τελών  λόγω κορωνοϊού

2.

89

Περί έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 2: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στον οικισμό Αγνάντων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» της Πράξης: «Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001122 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

3.

90

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδρομή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ως μέλους στο "Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας, περιόδου1940-1945 - Ελληνικά Ολοκαυτώματα"

                                                                                               

4.

91

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020                                           

5.

92

Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, στη θέση Αγία Κυριακή»

6.

93

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 1222/10-04-2020)                                                                                                  

7.

94

Περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και έγκριση δαπάνης για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή στέγης δημοτικού κτηρίου κεντρικής πλατείας Αγνάντων ΤΚ Αγνάντων (κατεπείγουσα ανάγκη)»

8.

95

Περί αποδοχής της ένταξης μελετών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» (Α΄Δράση) και υπογραφή δήλωσης προσχώρησης

9.

96

Χορήγηση βεβαίωσης κατά το άρθρο 4 Π.Δ. 6.12.1982/ΦΕΚ 588-Δ-1982, κατόπιν αιτήματος του Σαμέντζα Κωνσταντίνου

10.

97

Περί μίσθωσης πλατείας στον οικισμό Παλαιοκάτουνο της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11.

98

Περί αποδοχής πρότασης κ. Τυροδήμου Δήμητρας κατοίκου Ανεμμορράχης περί εικαστικής παρέμβασης

12.

99

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την πληρωμή προστίμου