Πρόσκληση σύγκλησης 19ης/30-11-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 Kαλείσθε  σε Τακτική Μεικτή  «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π: 39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την Κ.Υ.Α.Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/ΦΕΚ Β/5874/19.11.2022και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022   

2.

ΘΕΜΑ

«Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας, για το έτος 2022»

3.

ΘΕΜΑ

Έγκριση αποζημίωσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων    

4.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 

5.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής χρηματοδότησης  από  το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»), ποσού 3.990,00€ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από την δομή ΚΔΑΠ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων   

6.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»), ποσού 6.400,00€ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από την δομή ΚΔΑΠ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.

ΘΕΜΑ

Περί µείωσης τελών ενοικίου σε κατάστηµα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήµου, στη θέση «Σάλτς» της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας, για το έτος 2022

8.

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Βλάγκαδα» της Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της 177)2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί απευθείας αγοράς οικοπέδου, ιδιοκτησίας της κ. Βασιλείου Λουϊζας του Άγγελου, στη θέση “Καναβοτόπι” εντός του οικισμού Βουργαρελίου, της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παραχώρησης κοινοτικής έκτασης 10.612,72 τ.μ. για τις ανάγκες του Δασικού Χωριού «Άγιος Κωνσταντίνος» Τ.Κ. Καταρράκτη, κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Δασών Άρτας

11.

ΘΕΜΑ

Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

12.

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Πολιτιστικός Σύλλογος Καταρρακτινών «Ιωάννης Τσαμάκος» & Σύλλογος Κεντρικών Τζουμέρκων «Τα Τζουμέρκα»)

13.

ΘΕΜΑ

Περί αντικατάστασης μελών της Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

14.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2023

15.

ΘΕΜΑ

Περί διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης παιδικής μουσικής εκδήλωσης στο Δημοτικό Κατάστημα στο Βουργαρέλι, στις 19/12/2022

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις 16/11/2022 και στις 17/11/2022

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού λόγω έκτακτης ανάγκης

19.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων από τις 18/11/2022 έως και τις 23/11/2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ