Πρόσκληση σύγκλησης 40ης/30-11-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                            

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

Θέμα 2

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στις 16/11/2022 και στις 17/11/2022

Θέμα 3

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων από τις 18/11/2022 έως και τις 23/11/2022

Θέμα 4

Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού λόγω έκτακτης ανάγκης

Θέμα 5

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Βουργαρελίου

Θέμα 6

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο «Αθαμάνιο – Σκαλούλα» ΤΚ Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 7

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Κυψέλης»

Θέμα 9

Περί έγκρισης του ισολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και της έκθεσης ελέγχου επί των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2021 έως 31/12/2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,

Θέμα 10

Περί απαλλαγής προσαυξήσεων βεβαιωμένων χρεών

Θέμα 10

Περί αιτήματος Αναστασοπούλου Κωνσταντινιάς από την Τ.Κ. Κεντρικού για εσφαλμένη χρέωση τελών ύδρευσης στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 11

Περί αιτήματος Κωστούλα Νικολέτας για διαγραφή τελών ύδρευσης στο δημοτικό κατάστημα στην πλατεία Αγνάντων της Τ.Κ. Αγνάντων

Θέμα 12

Περί αιτήματος Γαλάνη Λάμπρου του Γρηγορίου από την Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου για εσφαλμένη χρέωση τελών ύδρευσης στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 13

Περί αιτήματος Καρέζου Γεωργίου για εξόφληση τελών ύδρευσης της οφειλέτριας κας Μπατσούρη Πραξιθέας του Κων/νου από την Τ.Κ. Καταρράκτη

Θέμα 14

Περί εξειδίκευσης πιστώσεων από τον  ΚΑ 70-6162.001 με τίτλο: «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων»

Θέμα 15

Περί έγκρισης μελέτης: «Μεταφορά δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κορακάδα ΤΚ Αθαμανίου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος