Πρόσκληση σύγκλησης 39ης/15-11-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:                                                                                                                                                                                                                                   

Θέμα 1

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης:«Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών βιοκλιµατικής  αναβάθµισης κοινόχρηστων δηµοτικών υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (ΤΠΔ)»

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «Αρχιτεκτονική µελέτη βιοκλιµατικής  αναβάθµισης κοινόχρηστων  δηµοτικών υποδοµών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων  (ΤΠΔ)»

Θέμα 3

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Υδρομάστευση στη θέση “Χουλιάρα – Ξηρικόν” Τ.Κ. Λεπιανών»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χασιάκος