Πρόσκληση σύγκλησης 18ης/17-10-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Kαλείσθε  σε Τακτική Μεικτή  «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την17η του μηνόςΟκτωβρίου 2022, ημέραΔευτέρα και ώρα17:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π: 39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55384/01.10.2022 και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022   

2.

ΘΕΜΑ

Περί κατανομής πίστωσης ποσού 22.496,20 €  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2022 - (Γ’ κατανομή 2022)

3.

ΘΕΜΑ

Περί κατανομής πίστωσης ποσού 11.248,10 €  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων έτους 2022  (Συμπληρωματική κατανομή)

4.

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022   

5.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης της πλατείας Καλλονής Κυψέλης στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλονής Κυψέλης «Ο Άγιος Μηνάς»

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κλαδέματος ενός πλατάνου και κοπής ξηρών κλάδων στον οικισμό «Φράστα» της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κλαδέματος πλατάνων και κοπής ξηρών κλάδων στην πλατεία Αγορασιάς Κ.Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κοπής δένδρου  στην πλατεία Τερπνών  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης κλαδέματος πλατάνου και κοπής ξηρών κλάδων στην πλατεία του οικισμού «Σκιαδάδες» (δυτικά της βρύσης) της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

10.

ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας, Ε.Ε.Δ.Π. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας έτους 2023

11.

ΘΕΜΑ

Περί ανταλλαγής οικοπέδου εντός του οικισμού Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της Στοχοθεσίας 2022 του Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από Πηγές Βρυζοκαλάμου

13.

ΘΕΜΑ

Περί αντικατάστασης μέλους του Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από Πηγές Βρυζοκαλάμου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ