Πρόσκληση σύγκλησης 36ης/17-10-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:                                                                                                                                                                                           

Θέμα 1

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

Θέμα 2

Περί σύναψης προγραμματικής συμφωνίας για το σχεδιασμό και την ωρίμανση προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας Ζώνης μεταξύ των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 3

Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και καθορισμού όρων δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αθαμάνιο – Παλαιοκάτουνο – Τετράκωμο)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χασιάκος