Πρόσκληση σύγκλησης 35ης/14-10-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:   

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικού της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  «Βελτίωση βατότητας δημοτικής οδού Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας»

Θέμα 2

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Σγάρα – Μελισσουργοί)»

Θέμα 3

Περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Ανακαίνιση–Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 4

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Γραικικού, Κουκουλίων, Μελισσουργών»

Θέμα 5

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων»

Θέμα 6

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»

Θέμα 7

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 8

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Αθαμανίου και ΤΚ Τετρακώμου»

Θέμα 9

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών ΤΚ Γραικικού, Κουκουλίων, Μελισσουργών»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος