Πρόσκληση σύγκλησης 34ης/10-10-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                            

Θέμα 1

Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Συνδέσμου Ορεινών Δήμων Περιοχής Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη από Πηγές Βρυζοκαλάμου οικονομικού έτους 2022, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Στοχοθεσίας 2022

Θέμα 2

Περί έγκρισης δαπάνης νομικής κάλυψης τεχνικού υπαλλήλου

Θέμα 3

Περί ορισμού δικηγόρου για τη διόρθωση πράξης εφαρμογής και αποδοχής κληρονομιάς εκ μέρους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 4

Περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μηχανικού για την σύνταξη φακέλου για τη διόρθωση πράξης εφαρμογής και αποδοχής κληρονομιάς εκ μέρους του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 5

Περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στην Άρτα

Θέμα 6

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση νέων χώρων βιωματικής αναψυχής ανηλίκων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Αθαμάνιο – Παλαιοκάτουνο – Τετράκωμο)»

Θέμα 7

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Μεσούντας»

Θέμα 8

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής ΤΚ Παλαιοκατούνου»

Θέμα 9

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων ΤΚ Καταρράκτη»

Θέμα 10

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος