Πρόσκληση σύγκλησης 33ης/30-09-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με της διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:

                                                                                                                                                                                                                                             

Θέμα 1

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων»

Θέμα 2

Περί έγκρισης της μελέτης: «Διαμόρφωση Πλατείας "Παπαθεοδώρου'' ΤΚ Κτιστάδων»

Θέμα 3

Περί έγκρισης της μελέτης: «Βελτίωση βατότητας οδών ΔΕ Θεοδωριάνων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Χρήστος Χασιάκος