Πρόσκληση σύγκλησης 17ης/30-09-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μετά την ματαίωση - λόγω του αδόκητου θανάτου του Δημοτικού Συμβούλου Σκαλτσογιάννη Παναγιώτη - της προγραμματισθείσας συνεδρίασης  στον τόπο και το χρόνο που είχε οριστεί με την υπ’ αριθ. 4214/23.09.2022 πρόσκλησή (15/2022) μας, καλείσθε  εκ νέου σε Τακτική Μεικτή  «Δια ζώσης», τηρουμένων των υγειονομικών  μέτρων και των οδηγιών του ΥΠ.ΕΣ.  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και με «Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής Ζoom, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 375/Α.Π: 39167/02.06.2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., τα άρθρα 41 & 78 του Ν.4954/ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022, την Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53937/23.09.2022 και τα άρθρα 3 & 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιελάμβανε η προηγούμενη πρόσκλησή μας.Ακολουθεί ο πίνακας  των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022   

2.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ένταξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

3.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης  «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021  (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»

4.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής επιχορήγησης ποσού 60.000,00€ από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»

5.

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού Χωριού Καταρράκτης Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί αγοράς οικοπέδου στον οικισμό Βουργαρελίου της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ