Πρόσκληση σύγκλησης της 20ης/07-06-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να συμμετέχετε στην «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00μμ, για τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 ως εξής:                                                                                                                                                                                                         

Θέμα 1

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Θέμα 2

Περί απαλλαγής υπολόγου ΧΕΠ