Πρόσκληση σύγκλησης της 19ης/03-06-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Έκτακτη Συνεδρίαση)

Καλείστε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9:00πμ έως 09:30πμ, «δια περιφοράς» λόγω του κατεπείγοντος της λήψης απόφασης του συνημμένου θέματος, σύμφωνα με τα σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

-

Θέμα 1

Περί έγκρισης πρακτικών ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι η ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16-05-2022 και ώρα 10:00πμ απέβη άγονη, η υπάρχουσα σύμβαση λήγει στις 09-06-2022 και απαιτείται η υπογραφή της νέας σύμβασης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και για λόγους δημόσιας υγείας (κίνηση απορριμματοφόρων).