Πρόσκληση σύγκλησης 11ης/07-06-2022 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι τηντου μηνόςΙουνίου 2022, ημέραΤρίτη και ώρα14:00 μ.μ., με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς «με Τηλεδιάσκεψη», μέσω της εφαρμογής «Zoom» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020)και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), καθώς και των Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020 και Δια/Γ.Π.οικ.30819/ΦΕΚ Β/2676-31.05.2022, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης

1.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1624/09-05-2022 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) λόγω έκτακτης ανάγκης

2.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, έτους 2022

3.

ΘΕΜΑ

Περί αδυναμίας σύστασης Ομάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Ο.Ε.Ε.) στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης κοινοτικού κτηρίου Τ.Κ. Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

5.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

6.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων Κάτω Αθαμανίου, Τετρακώμου και Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

7.

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση πλατείας στα Θεοδώριανα για εκδηλώσεις στις 13/8/2022

8.

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Κάτω Γραικικού για εκδηλώσεις στις 13/8/2022

9.

ΘΕΜΑ

Παραχώρηση της  πλατείας της Παναγιάς  της Τ.Κ. Μελισσουργών για εκδηλώσεις  από 12 έως 16/8/2022

10.

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2022

11.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 21.020,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022 - (Β’ κατανομή)

12.

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψήσιµο καλαµποκιού στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Κάτω Αθαµανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

13.

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ψήσιµο καλαµποκιού στην πλατεία της Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

14.

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της 61/2022 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Επί αιτήματος της εταιρείας “Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε”, με το διακριτικό τίτλο “EUROWATERLAND A.E.”, για τροποποίηση αποφάσεων παραχωρούμενων ποσοτήτων νερού»

15.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης κατά χρήση αίθουσας του Δημοτικού κτηρίου Αγνάντων (πρώην Δημαρχείο) στην Ι.Λ.Ε.Τ.

16.

ΘΕΜΑ

Περί καθορισμού ορίων της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

17.

ΘΕΜΑ

Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση, για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος (περίοδος 2022-2023) - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 31/2022 μελέτης με θέμα: «Ανακαίνιση – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Ανεμορράχης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων" (Τροποποίηση της μελέτης 38/2021)

19.

ΘΕΜΑ

Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

20.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης χρόνου ενοικίου, μισθωτηρίου συμβολαίου καταστήµατος που στεγάζεται σε ακίνητο του ∆ήµου, στη θέση «Σάλτς» της Τ.Κ. Αγνάντων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας

- Στην περίπτωση της “δια ζώσης” σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών (Άρθρο 10, παρ.1, Π.Ν.Π.11-3-2020/11.03.2020/ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄).

- Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση άνω των επτά (7) ατόμων με φυσική παρουσία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο καθώς και να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.)

- Για όσα μέλη δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  με χρήση της εφαρμογής « Ζoom», (σχετικό link και οδηγίες σας αποστέλλονται με την παρούσα πρόσκληση).

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή (Προθεσμία ενημέρωσης: Τρίτη  07/06/2022, ώρα: 13.00 μ.μ.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ