Πρόσκληση σύγκλησης 19ης/20-12-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, στο Βουργαρέλι την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέραΔευτέρα και ώρα11:00 π.μ.σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10.12.2021(ΦΕΚ 5816/Β/11.12.2021),με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους (παράγραφος 2 του άρθρου 9) ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, και για τους λοιπούς «με τηλεδιάσκεψη» άνευ οποιουδήποτε περιορισμού αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων, μέσω της εφαρμογής «Ζoom»,και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), καθώς και των Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, οικονομικού έτους 2020

 

- Στην περίπτωση της “δια ζώσης” σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών (Άρθρο 10, παρ.1, Π.Ν.Π.11-3-2020/11.03.2020/ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄).

- Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση άνω των επτά (7) ατόμων με φυσική παρουσία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο καθώς και να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.)

- Για όσα μέλη δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης  με χρήση της εφαρμογής « Ζoom», (σχετικό link και οδηγίες σας αποστέλλονται με την παρούσα πρόσκληση). 

- Εντός της αίθουσας του Δ.Σ., σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ  τετραγωνικά, θα συμμετέχουν 12 πλήρως εμβολιασμένοι Δημοτικοί  Σύμβουλοι ή Πρόεδρος Τ.Κ.,  εφόσον παρίσταται ανάγκη, ο Δήμαρχος και η Πρακτικογράφος του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή. (Προθεσμία ενημέρωσης: Δευτέρα 20/12/2021, ώρα: 09.00 π.μ.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ