Πρόσκληση σύγκλησης 4ης/09-03-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με της σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), ως εξής:

 

Θέμα 1

Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Δρόμος του Ταχυδρόμου»

Θέμα 2

Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 3

Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την τακτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Παλούκης Κωνσταντίνος»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Χρήστος Χασιάκος