Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (4/2020) 26-02-2020

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 26ηη του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020

2.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

3.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία(άρθρο 199, περ. 6, Ν. 3463/2006) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

4.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής (διαπίστωσης βλαβών)βάσει του άρθρ. 157, του Ν. 4412/2013 για το έργο:«Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου στην Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Περί συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (άρθρο 9, προεδρ. διάταγμα 116/ΦΕΚ 81/2004)

6.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Κονάκια της Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οικισμού Μηλέας της Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίχωση – επικάλυψη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας– Λοιπές εργασίες αποκατάστασης»

9.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:«Βελτίωση βατότητας οδών της Τ.Κ. Αγνάντων της Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού  στον οικισμό Νευρόπολις της Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης υλοτόμησης: α) δυο (2) ατόμων πρίνου, εντός οικισμού, στην Τ.Κ. Κάτω Γραικικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας και β) ενός (1)πλατάνου στην κεντρική πλατεία Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

12.

ΘΕΜΑ

Περί διακανονισμού σχετικά με την καταβολή μισθώματος  για το ορειβατικό καταφύγιο στην Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

13.

ΘΕΜΑ

Χορήγηση βεβαίωσης κατά το άρθρο 4 Π.Δ. 6.12.1982/ΦΕΚ 588-Δ-1982

14.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση εκκλησιαστικού κτηρίου ενορίας Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

15.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής ποσού 1.355,35 ευρώ για απαλλοτρίωση δημοτικής έκτασης για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας για την εγκατάσταση Μικρού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί του ρέματος Αγναντίτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Απόφαση 256/2019 Μονομ. Εφετείο Ιωαννίνων)

16.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης(Α’ κατανομή) ποσού 20.190,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020

17.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσηςποσού 10.095,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των  σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης έτους  2020

18.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 4/2020 του έργου:«Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αθαμανίας – Δ.Ε. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνN. Άρτας

19.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 5/2020 του έργου:«Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγνάντων – Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνN. Άρτας

20.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών: α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» γ) Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2019

21.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

22.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

23.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορώντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

24.

ΘΕΜΑ

Περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και καθαρισμού δρόμων άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/16-07-2011 ΦΕΚ 138 Α

25.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προμήθειας στεφανιών έτους 2020

26.

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών (2 εργάτες καθαριότητας)

27.

ΘΕΜΑ

Περί αιτήµατος ∆Ε∆∆ΗΕ για συντήρηση δικτύων διανοµής –κλαδέµατα δένδρων

28.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπής  για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

29.

ΘΕΜΑ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

30.

ΘΕΜΑ

Ορισμός επιτροπής Μίσθωσης Ακινήτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

31.

ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

32.

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης ακινήτου (οικοπέδου) στην Άρτα

33.

ΘΕΜΑ

Περί  συγκρότησης επιτροπής παράδοσης – παραλαβής Δασικού χωριού Κέδρος

34.

ΘΕΜΑ

Περί συστάσεως  οριζοντίου ιδιοκτησίας στο κτήριο επί της κεντρικής πλατείας Αθαμανίου

35.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αθαμανίου

36.

ΘΕΜΑ

Επιχορηγήσεις Συλλόγωντου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

37.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 6/2020  για την προμήθεια απορριμματοφόρου

38.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 7/2020  για την κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5, στο Βουργαρέλι

39.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσηςποσού 150.000,00 ευρώ για την προμήθεια απορριμματοφόρου

40.

ΘΕΜΑ

Περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων”, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

41.

ΘΕΜΑ

Περί μίσθωσης Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Καταρράκτη (πρώην αποθήκη Συν/σμού στα Βλάγκαδα)

42.

ΘΕΜΑ

Ενημέρωση επί της ‘’Αλιευτικής Τουριστικής Επιχείρησης Καταρράκτη Α.Ε.’’

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ