Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 25/10/18

ΑΡΙΘΜ.  13/2018 - Οκτώβριος

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος

στο Βουργαρέλι την 25η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

  1.  

ΘΕΜΑ

Έγκριση αποζημίωσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

2.

ΘΕΜΑ

Περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών

3.

ΘΕΜΑ

Έγκριση των αναμορφωμένων πινάκων της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, της υπ’αριθ. 34574/5.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

4.

ΘΕΜΑ

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της κοινωφελούς επιχείρηση Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την τεκμηρίωση των εσόδων & εξόδων έτους 2019

5.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κου Καυκιά για σύνταξη κανονισμού άρδευσης στο Γιαννίτσι (Συζήτηση - Διαβούλευση)

6.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 36.800,00 € για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού από οικισμό Παλαιοχωρίου διαμέσου Γκούρας προς οικισμό Παναγίας Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 35.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας προς θέση “Ξηρού” και “Γιαννίτσι” στην Τ. Κ. Παλαιοκατούνου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 14.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες συντήρησης δημοτικών οδών Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

9.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 60.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Μηλιανά και Φάγγος Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης»του Δήμου Κεντρικών ΤζουμέρκωνΝ. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της απόφασης αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 74.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11.

ΘΕΜΑ

Περί ανάκλησης της απόφασης αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 30.000,00 € σε 18.900,00 €  για την κατασκευή του έργου: «Επίχωση – Επικάλυψη εξωτερικού δικττύου ύδρευσης εντός της Τ.Κ. Αγνάντων – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

12.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 89/2018 του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικήςοδού από οικισμό Παλαιοχωρίου διαμέσου Γκούρας προς οικισμό Παναγίας Καψάλων», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 36.800,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

13.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 90/2018 του έργου: «Βελτίωση βατότητας προς θέση “Ξηρού” και “Γιαννίτσι” στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας προϋπολογισμού 35.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

14.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 95/2018 του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 35.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

15.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 96/2018 του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Μηλιανά και Φάγγος Τ.Κ. Κάτω Καλεντίνης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων », προϋπολογισμού 60.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση βατότητας προσβάσεων Σχολικού Συγκροτήματος Αγνάντων Άρτας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Κατασκευή κιβοτιοειδούς οχετού στην Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

19.

ΘΕΜΑ

Περί ένταξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο πρόγραμμα δράσης της ΗOPEgenesis(ελληνικής αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας),περί ανάληψης εξ΄ολοκλήρου του κόστους τοκετού των παιδιών μικρών νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών

20.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης υλοτομίας ατόμου πλατάνου στη θέση «Βαθύκαμπος» της Τ.Κ. Κεντρικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

21.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κιβοτιοειδούς οχετού στην Τ.Κ. Κάτω Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

22.

ΘΕΜΑ

Περί παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στην Τ.Κ. Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

23.

ΘΕΜΑ

Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

24.

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

25.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης Επιτροπών προσωρινής Παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας:

α. «Aποκατάσταση οδικού δικτύου Άνω Γραικικού και Γραβιάς λόγω πλημμυρών και κατολισθήσεων κατά την 30.11.2017», β. «Αντιπλημμυρικά έργα επέκτασης σωληνωτού οχετού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό “Αρτίσσες” της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, γ. «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών από πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο στον οικισμό “Κουβέλι” της Τ.Κ. Βουργαρελίου και στον οικισμό “Ποταμιάς” της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, δ. «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ε. «Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Κουκούλια και Τ.Κ. Μικροσπηλιά της ΔΕ Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκωνστ. «Βελτίωση βατότητας οδών και περίφραξη νεκροταφείων Τ.Κ. Κουκουλίων»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ