ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (2 ΜΗΝΕΣ)

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                     Βουργαρέλι    6.12.2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                             Αριθ. Πρωτ.:   6092

Ταχ. Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215,2685022222

FΑΧ: 2685022322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(2μηνες)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 205  του Ν.3584/2007
  2. Τις διατάξεις του άρθρου14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/17.
  5.  Την υπ΄αριθμ. 39/2021 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας έτος 2021(διάρκεια σύμβασης δύο μήνες).»
  6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΦΕΚ/2789/τ.Β'/15-10-2012).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , τριών ατόμων και συγκεκριμένα:

 

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

διάρκεια

1.

Εργατών καθαριότητας ΥΕ16

 

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)  

3

Δίμηνες

 

Υπάρχει ανάγκη για το επόμενο διάστημα να προσληφθούν τρείς (3) εργάτες για τα απορριμματοφόρα του Δήμου, λόγω αυξημένης κίνησης το διάστημα των εορταστικής περιόδου, λόγω αδειών προσωπικού και λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19.

 

          Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δ/νση: Βουργαρέλι,TK47045,τηλ: 2685360215,2685360216)  στο τμήμα προσωπικού του Δήμου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο    e-mail.:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Τελευταία μέρα αιτήσεων 13 Δεκεμβρίου 2021.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη Διαύγεια.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ