ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                      Βουργαρέλι  30.08.2021

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                                  Αριθ. Πρωτ.: 4326

Ταχ.Δ/νση: Βουργαρέλι

Τ.Κ.: 47045

Πληροφορίες:  Κ. Λαμπράκης

Τηλ.: 2685360215, 2685360216

FΑΧ: 2685022322

 

                                                                          

    

 

 

ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσμάτων της Επιτροπής για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

 

            Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων έχοντας υπόψη την υπ ’αριθμ: 4325/30.08.2021 απόφαση της Επιτροπής Έκδοσης Αποτελεσμάτων για τις σχολικές καθαρίστριες επικυρώνει τον συνημμένο  οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων.

           

 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       

                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΑΚΟΣ