ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30μμ, για τη…
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 78 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3852/2010»του Ν. 4555/2018, στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό…